O nas

 

Dom Pomocy Społecznej „Olimp” jest samodzielną jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, funkcjonującą w budynku Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie przy ul. Paukszty 57.

 

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie został utworzony w 2001 roku, jest placówką stacjonarną stałego i okresowego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (w tym niewidomych i słabowidzących).

Dom posiada 100 miejsc w jedno i dwupokojowych mieszkaniach (o powierzchni 26,25 i 33,95 m2), z łazienką i kuchnią, wyposażonych w podstawowy sprzęt zgodny ze standardami panującymi w domach pomocy społecznej. W domu przebywają osoby z terenu miasta Olsztyna, województwa warmińsko–mazurskiego oraz całego kraju.

W Domu Pomocy Społecznej funkcjonują liczne pracownie prowadzone przez specjalistyczną kadrę. Można w nim korzystać z pracowni czynności dnia codziennego, w której mieszkańcy wspólnie z terapeutą przygotowują potrawy, pieką ciasta, czytają prasę. W pracowni prowadzone są zajęcia np.: nauka dekorowania stołów, degustacja herbat z różnych stron świata. Czas wolny mieszkańcy spędzają na wspólnych rozmowach, oglądaniu telewizji. Codziennie prowadzone są także zajęcia w pracowni muzykoterapii, w której muzykoterapeuta prowadzi zajęcia przy muzyce, indywidualną naukę gry na instrumentach itp.

Mieszkańcy domu korzystają z zajęć w pracowni plastycznej oraz w punkcie bibliotecznym. Organizowane są zajęcia takie jak: rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, gry planszowe i karciane, kalambury. Dodatkowo odbywa się czytanie utworów literackich. Tworzone są swobodne teksty własne (wspomnienia, poezja). W pracowni krawieckiej pensjonariusze uczą się szydełkowania, hafciarstwa, w miarę potrzeb wykonywane są drobne przeróbki i przeszycia. Zespół terapeutyczny proponuje mieszkańcom domu pomocy udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i uroczystościach.

Mieszkańcy domu mają również możliwości spędzania wolnego czasu korzystając z wyjazdów plenerowych, wycieczek np. organizowane są rejsy statkiem po jeziorach mazurskich, bądź coroczne, kilkudniowe wyjazdy nad morze Bałtyckie. Pomimo niepełnosprawności z tytułu wzroku pensjonariusze domu biorą udział w organizowanych spartakiadach domów pomocy społecznej.

Nasza placówka posiada doskonałe zaplecze medyczno-rehabilitacyjne. Na terenie domu pomocy mieszkańcy mają możliwość kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu oraz w miarę potrzeby ułatwiony dojazd do lekarzy specjalistów. Prowadzona jest rehabilitacja i fizjoterapia. W domu pomocy kładziony jest nacisk na zajęcia z orientacji przestrzennej ze względu na specyfikę placówki. Część osób w wyniku niepełnosprawności z tytułu wzroku nie porusza się samodzielnie. Nauka orientacji przestrzennej prowadzona jest systematycznie, ponieważ mieszkańcy to przeważnie  osoby w podeszłym wieku, które nie zapamiętują nowych przestrzeni zamkniętych. Pensjonariusze uczą się orientacji po własnym mieszkaniu; orientacja indywidualna opiera się między innymi na technice poruszania się z przewodnikiem widzącym oraz na technice poruszania się niewidomego z laską.

Dom Pomocy Społecznej ma na celu zapewnienie swoim mieszkańcom usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, w tym:

 • niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych;
 • organizowania terapii zajęciowej;
 • umożliwienia dostępu do kultury, oświaty, rekreacji i praktyk religijnych;
 • zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza Domem;
 • świadczenia usług wspomagających poprzez stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną;
 • umożliwienia dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji.

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje zadania publiczne w zakresie:

 1. Świadczenia usług w zakresie potrzeb bytowych (zapewnienie miejsc zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości).
 2. Świadczenia usług opiekuńczych (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych).
 3. Świadczenia usług wspomagających poprzez umożliwienie udziału w terapii zajęciowej.
 4. Świadczenia usług wspomagających poprzez podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu.
 5. Świadczenia usług wspomagających poprzez umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych.
 6. Świadczenia usług wspomagających poprzez zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu.
 7. Świadczenia usług wspomagających poprzez stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
 8. Świadczenia usług wspomagających poprzez działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości.
 9. Świadczenia usług wspomagających poprzez pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia.
 10. Świadczenia usług wspomagających poprzez zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
 11. Świadczenia usług wspomagających poprzez finansowanie mieszkańcowi domu będącemu w trudnej sytuacji materialnej wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku
 12. Świadczenia usług wspomagających poprzez zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.
 13. Świadczenia usług wspomagających poprzez sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.

Przedstawiony Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).