Warunki przyjęcia

 

Warunki przyjęcia do PZN Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie – zasady kierowania i odpłatności


O skierowanie do domu pomocy społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, w stosunku do której niemożliwe jest zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu jej zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Aby starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i sprawdza sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby.

W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia). Na podstawie skompletowanej dokumentacji właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub odmawia takiego skierowania.

Decyzję o umieszczeniu w placówce wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, który jest właściwym organem, na którego terenie umiejscowiona jest nasza placówka.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, a pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli 70% dochodu pensjonariusza jest niższe, niż ustalony przez DPS koszt utrzymania, to różnicę dopłacają: osoby zobowiązane do alimentacji, a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania należności są zbyt niskie lub osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny, obowiązek ten przechodzi na gminę, która kieruje osobę do domu pomocy społecznej.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964).